Algemene Voorwaarden

Van De Participatie Academie B.V. en haar handelsnaam: The Colour Kitchen Academy

App een coach App een coach

Dit zijn de algemene voorwaarden van De Participatie Academie B.V. (“The Colour Kitchen Academy”). Het adres van The Colour Kitchen Academy is Marconistraat 16 – 86, 3029 AK Rotterdam, met het KvK-nummer 70689555.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via 088-2633485, office@departicipatieacademie.nl of per post: De Participatie Academie B.V., Marconistraat 16 – 86, 3029 AK Rotterdam. Wij gebruiken qrite voor customer feedback tool.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 1 - Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit het aanbieden van opleidingsprogramma’s en het adviseren hierover.

Artikel 2 - Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen The Colour Kitchen Academy en u (de “Opdrachtgever”). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op academy.thecolourkichten.com.

Artikel 3 - Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging stuurt naar Opdrachtgever.

Artikel 4 - Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door The Colour Kitchen Academy gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
 2. Als de Opdrachtgever aan The Colour Kitchen Academy gegevens verstrekt, mag The Colour Kitchen Academy ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 5 - Prijs

 1. The Colour Kitchen Academy mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 2. Als The Colour Kitchen Academy genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
 3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van The Colour Kitchen Academy en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 6 - Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. The Colour Kitchen Academy zal maandelijks factureren.
 2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan The Colour Kitchen Academy. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  • 15% over de eerste € 2.500;
  • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
  • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
  • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
  • 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.
 4. De volledige vordering van The Colour Kitchen Academy op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
  2. Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 7 - Contractsduur

 1. The Colour Kitchen Academy en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.
 2. De overeenkomst kan op elk moment zonder opzegtermijn door beide partijen worden beëindigd.

Artikel 8 - Uitvoeringstermijn

 1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen The Colour Kitchen Academy de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door The Colour Kitchen Academy.
 2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever The Colour Kitchen Academy eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van The Colour Kitchen Academy. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als The Colour Kitchen Academy de opdracht ook niet uitvoert binnen een door The Colour Kitchen Academy opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

Artikel 9 - Derden

The Colour Kitchen Academy mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 10 - Uitvoering opdracht

 1. The Colour Kitchen Academy zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. The Colour Kitchen Academy mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
 3. Als The Colour Kitchen Academy de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan The Colour Kitchen Academy verstrekt, die noodzakelijk zijn voor The Colour Kitchen Academy om de opdracht uit te voeren.
 5. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag The Colour Kitchen Academy de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. The Colour Kitchen Academy is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat The Colour Kitchen Academy is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 11 - Wijziging opdracht

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. The Colour Kitchen Academy kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. The Colour Kitchen Academy zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. The Colour Kitchen Academy mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 12 - Opschorting, ontbinding

 1. The Colour Kitchen Academy mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. The Colour Kitchen Academy mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet The Colour Kitchen Academy dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 13 - Tussentijdse opzegging

 1. Als The Colour Kitchen Academy de opdracht tussentijds opzegt, zal The Colour Kitchen Academy zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor The Colour Kitchen Academy extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 2. The Colour Kitchen Academy mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
  1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
  2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
  5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 14 - Overmacht

 1. The Colour Kitchen Academy hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. The Colour Kitchen Academy kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 1 maand dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. Als The Colour Kitchen Academy zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag The Colour Kitchen Academy het nagekomen deel factureren.

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alles dat The Colour Kitchen Academy levert, blijft eigendom van The Colour Kitchen Academy totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van The Colour Kitchen Academy veilig te stellen.
 3. Als The Colour Kitchen Academy zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan The Colour Kitchen Academy om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat The Colour Kitchen Academy deze terug kan nemen.

Artikel 16 - Klachten

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.
 2. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal The Colour Kitchen Academy de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van The Colour Kitchen Academy die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

 1. The Colour Kitchen Academy is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van The Colour Kitchen Academy.
 2. The Colour Kitchen Academy is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van The Colour Kitchen Academy is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €1000,00.
 4. De aansprakelijkheid van The Colour Kitchen Academy is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van The Colour Kitchen Academy.

Artikel 18 - Privacy Statement

The Colour Kitchen Academy beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

Artikel 19 - Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen The Colour Kitchen Academy is één jaar.

Artikel 20 - Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart The Colour Kitchen Academy voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan The Colour Kitchen Academy toerekenbaar is.
 2. Als derden The Colour Kitchen Academy aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag The Colour Kitchen Academy zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor The Colour Kitchen Academy, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 21 - Intellectuele eigendom

 1. The Colour Kitchen Academy behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door The Colour Kitchen Academy verstrekt zijn.

Artikel 22 - Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal The Colour Kitchen Academy alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. The Colour Kitchen Academy zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als The Colour Kitchen Academy optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van The Colour Kitchen Academy niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 23 - Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 24 - Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 25 - Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 26 - Bevoegde rechter

Rechtbank Rotterdam.

De Lucasschool